člen. číslo: 
PIN:   
 

 Pravidlá klubu

1. HollandiaClub

HollandiaClub (ďalej len „klub“) je marketingový program spoločnosti Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. založený na komunikáciu so svojimi zákazníkmi, priaznivcami a priateľmi zdravého životného štýlu. 

1.1. Členstvo v klube

Členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, s trvalým pobytom na území Európskej Únie, ktorá súhlasí so stanovami a pravidlami HollandiaClubu. Registráciou člen klubu prejavuje svoj súhlas s pravidlami a stanovami klubu. Členmi klubu sa naopak nemôžu stať zamestnanci Hollandia s.r.o., ani ich rodinní príslušníci a osoby im blízke, ďalej zamestnanci agentúry GARRY Promotion s.r.o. (CZ), ani ich rodinní príslušníci a osoby im blízke i zamestnanci a ďalší pracovníci spoločností, ktorí zaobchádzajú s obalmi výrobkov prevádzkovateľa a ich rodinný príslušníci a osoby im blízke.

1.2. Registrácia do klubu

Fyzická osoba vyplní formulár v elektronickej podobe na www.hollandiaclub.sk. Po odoslaní dát, čím súhlasí so stanovami a pravidlami klubu, mu bude pridelené čl. číslo (účet) a PIN (obsluha účtu), ktoré si môže sám kedykoľvek zmeniť pomocou www.hollandiaclub.sk – týmto okamihom sa stáva členom klubu. Na tento účet bude člen zbierať virtuálne peniaze - Groše. Prvých 10 Grošov člen získa ako bonus za úspešné zaregistrovanie. Registračné dáta uvedené pri prvom zaregistrovaní môže člen po zadaní svojho osobného hesla (PIN) kedykoľvek editovať a meniť.

Ďalšia forma registrácie je telefonická - pomocou CallCentra. Táto služba je spoplatnená podľa bodu 3.4.

1.3. Členstvo v klube zaniká v prípade, že:

a) člen zámerne poskytol v prihláške nesprávne informácie,

b) člen nezašle organizátorovi po dobu dlhšiu ako 24 mesiacov žiadne viečka,

c) člen poruší pravidlá klubu, najmä tým, že:

- zhromažďuje viečka v rozpore s týmito pravidlami,

- umožní čerpanie darčekov z www katalógu klubu alebo objednávky tovaru u partnerov klubu tretím osobám, ktoré nie sú členmi klubu,

- úmyselne zneužije čl. čísla (účtu) a PIN iného člena, alebo jeho zneužitie umožní,

- akékoľvek ďalšie konanie, ktorým by došlo k pripísaniu Grošov na virtuálny účet člena iným spôsobom než podľa týchto pravidiel.

d) člen v rozpore s dobrými mravmi a týmito pravidlami vyvíja aktivity poškodzujúce záujmy klubu, prevádzkovateľa, organizátora, alebo partnerov klubu.

O zániku členstva v klube rozhoduje s konečnou platnosťou predstavenstvo prevádzkovateľa.

Členstvo v klube ďalej zaniká na základe písomného oznámenia člena, alebo v prípade jeho úmrtia.

Členstvo v klube a všetky práva s tým spojené sú neprevoditeľné a zanikajú najneskôr smrťou člena klubu a nemôžu byť predmetom dedičských práv.

2.1. Zbieranie Grošov

Groše získava člen za zbieranie hliníkových viečok mliečnych výrobkov s logom HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., prípadne privátnych značiek, vyrobených v Hollandia s.r.o. (značka CZ 709 ES v ovále na kelímku produktu), ktoré si zakúpi pre vlastnú spotrebu. Započítané budú iba riadne umyté, nepoškodené a úplné viečka z mliečnych výrobkov s logom Hollandia, príp. privátnych značiek. Platné sú iba viečka z jednotlivých výrobkov (nie však skupinových packov) malospotrebiteľského balenia (väčšinou do 800g jogurtovej hmoty). Nazbierané viečka odosiela člen klubu s kupónom, ktorý je súčasťou www katalógu, na adresu klubu:  HOLLANDIACLUB, P.O.Box 16, 922 03 Vrbové, Slovensko. Nedostatočne ofrankovaná zásielka nebude prijatá na spracovanie. Pokiaľ člen klubu zašle vyplnený štvrťročný kupón spoločne s viečkami výrobkov do konca nasledujúceho mesiaca po vyznačenej platnosti kupónu (rozhoduje poštová pečiatka) získava 10, resp. 20 bonusových Grošov (viď. čl. 2.5 bod 1 pravidiel) . Bonusové Groše za jediné štvrťročné odoslanie viečok je možné získať iba a výhradne jedenkrát za štvrť roka. V prípade straty člen. čísla, je možné na identifikáciu využiť odpoveď na kontrolnú otázku, zadanú pri registrácii.

2.2. Revízia nazbieraných Grošov

Prevádzkovateľ či organizátor si vyhradzuje právo revidovať počet nazbieraných bodov jednotlivými členmi klubu. Na tento účel bude používať iba a jedine kontinuálny výskum trhu spoločnosti GfK Praha, s.r.o. s názvom ConsumerScan, ktorý konkrétne uvádza priemernú spotrebu rodín v ČR a SR pre jednotlivé kategórie výrobkov. Klub je určený konečným spotrebiteľom mliečnych výrobkov Hollandia s.r.o., a preto je nežiadúce, aby sa do neho zapájali osoby zaobchádzajúce s mliečnymi výrobkami Hollandia iným ako spotrebiteľským spôsobom. Členovia klubu, ktorých počet nazbieraných kódov významným spôsobom prekročí údaje o spotrebe podľa GfK Praha, s.r.o, môžu byť prevádzkovateľom alebo organizátorom vyzvaní k vysvetleniu zberateľských praktík a dokladov o zamestnaní. Pokiaľ títo členovia klubu nevyhovejú výzve, môžu byť z vernostného programu vyradení. Pokiaľ prevádzkovateľ alebo organizátor klubu na základe predložených dokladov a vysvetlení zistia, že člen klubu nedodržal pravidlá klubu (napr. nesprávne údaje v prihláške, pasívny člen viac ako 24 mesiacov, aktivity poškodzujúce záujmy klubu, zadávateľa, organizátora alebo partnerov klubu), účastník bude z klubu vyradený. Rozhodnutie prevádzkovateľa o vylúčení účastníka z klubu je definitívne a nemenné. O vylúčení z klubu je prevádzkovateľ povinný písomne informovať člena klubu. Vyradení členovia nemajú nárok na akékoľvek plnenie zo strany prevádzkovateľa, ani organizátora, vrátane náhrady škody.

2.3. Zistenie stavu účtu

Člen môže kedykoľvek zistiť aktuálny stav svojho účtu dotazom na CallCentre 0900 105 105, cena je opäť stanovená podľa bodu 3.4.

2.4. Štandardné Groše

Za viečko z výrobku s logom Hollandia s priemerom 95 mm lebo 75 mm získa člen klubu jeden Groš .Za viečka od jogurtov ostatných privátnych (obchodných) značiek s priemerom 95 i 75 mm, vyrobených v HOLLANDIA Karlovy Vary s.r.o., tj. na kelímku označených značkou (CZ 709 ES v ovále), získa člen 0,5 Groša.

2.5. Bonusové Groše

Každý člen klubu môže získať niektoré z nasledujúcich bonusových Grošov:

1 / Registračný bonus: po úspešnej registrácii získava člen automaticky bonus 10 Grošov.

2 / Štvrťročný bonus:  pri jednorazovom štvrťročnom odosielaní zozbieraných viečok spoločne so štvrťročným kupónom, ktorý je k dispozícii na webových stránkach klubu v sekcii osobné údaje -  a to do konca nasledujúceho mesiaca po každom kalendárnom štvrťroku, získava člen klubu bonus vo výške 10 Grošov.

3 / Špeciálny bonus: za registráciu člena vo vyhlásenom zvýhodnenom období (vyhlásené napr. na www.hollandiaclub.sk , či na obaloch výrobkov), alebo za zaslanie viečok opatrených prelepkou s uvedenou inou hodnotou viečka (napr. prelepka na viečku „1 GROŠ NAVIAC !“, „VIEČKO ZA 3 GROŠE!" atp.), alebo splnením inej akčnej podmienky vyhlásenej klubom.

3.1. Objednávka – výmena Grošov za darčeky

1/ Každému darčeku z www katalógu je priradená jeho hodnota v Grošoch. Tovar v ponuke klubových partnerov má svoju hodnotu vyjadrenú v Eu. Po nazbieraní potrebného počtu Grošov na svojom účte, môže člen klubu požiadať o výmenu týchto Grošov za darčeky ponúkané v katalógu klubu. Tovar z internetového obchodu partnerov klubu si člen objednáva priamo u partnera klubu s prípadným využitím zľavových kódov či poukážok, získaných ako darčeky členom klubu.

2/ Platba za darčeky bude vykonaná Grošmi, strhnutými z virtuálneho členského účtu člena klubu. Platba za tovar partnerov bude hradená v Eu, členom klubu na účet partnera po odpočítaní zliav (napr.: zľavového kódu, poukážky na zľavu), podľa podmienok uverejnených na www stránkach internetového obchodu partnera klubu.

3/ Na internetových stránkach www.hollandiaclub.sk budú zverejnené aktívne odkazy na internetové obchody partnerov klubu, ako aj špeciálne ponuky klubu alebo partnerov klubu, vrátane uvedenia hodnoty darčekov v Grošoch, resp. ceny tovaru ponúknutého partnermi klubu.

4/ Objednávka darčekov môže byť vykonaná:

Zatiaľ iba cez internet na www.hollandiaclub.sk.

5/ Objednávka tovaru môže byť vykonaná:

Výhradne podľa podmienok uvedených partnermi klubu na príslušných www, alebo ich iných materiáloch partnera.

3.2. Rozosielanie darčekov vybraných z klubového katalógu

Darčeky sú členom klubu expedované do 60 dní od obdržania oprávnenej objednávky, poštou alebo zásielkovou službou na registračnú adresu. Za predĺženie dodacej lehoty, spôsobené nesprávne uvedenou adresou, resp. oneskoreným informovaním o zmene adresy, klub nezodpovedá. Za plnenie klubom sa považuje odovzdanie darčekov verejnému dopravcovi. V prípade darčekov – zliav na nákup tovaru v partnerských on-line obchodoch, budú zľavové kódy distribuované členom podľa ich výberu elektronicky pomocou e-mailu uvedeného v registračnom formulári. Platnosť tohto zľavového kódu je uvedená v katalógu (bežne min.10 a max. 14 dní) !

Objednaný darček nie je možné vrátiť a Groše nie je možné spätne pripísať !

3.3. Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia a vrátenie tovaru sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb., v platnom znení a podľa štandardných obchodných podmienok partnerov klubu, uverejnených na príslušných www partnerských internetových obchodov.  Akékoľvek práva zo zodpovednosti za vady uplatňujú členovia klubu u partnera klubu, ktorý tovar dodal.

Akákoľvek komunikácia cez www.hollandiaclub.sk (registrácia, stav účtu, objednávka – výmena Grošov za darčeky, iná korešpondencia a komunikácia) sa považuje za prioritnú a je zadarmo (cena za pripojenie k internetu nie je záležitosťou, ktorá sa tu popisuje).

3.4. Ceny prichádzajúcich telefónnych hovorov

Prichádzajúce hovory na CallCentrum (registrácia, stav, objednávanie darčekov, reklamácie, hotline) hradené volajúcim, sú hradené volajúcim účastníkom vo výške 0,3585,- EUR/min. Služby CallCentra sú poskytované v pracovné dni od 8 do 18 hod. 

Prípadné zmeny výšky sadzby za poskytované telekomunikačné služby oznámi prevádzkovateľ v dostatočnom predstihu na www stránkach klubu. Akékoľvek komunikácia cez www.hollandiaclub.sk  (registrácia, stav účtu, objednávka - výmena Grošov za darčeky, iná korešpondencia a komunikácia) je považovaná za prioritnú a je zadarmo (cena za pripojenie k internetu nie je záležitosťou popisu).

4.1.  Spracovanie osobných údajov

Členstvom v klube člen v zmysle ustanovenia zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení, súhlasí, aby ním zaslané osobné údaje boli až do odvolania spracovávané do informačného systému spoločností HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., so sídlom v Krásnom Údolí 151, 364 01 Toužim, ako zadávateľom a prevádzkovateľom, na prevádzkovanie klubu a jeho programu a na marketingové účely, tj. najmä na ponuku obchodu a služieb zadávateľa. Spracovaním môže zadávateľ poveriť tretiu osobu. Ďalej potom môžu byť spracované a využívané správcom, organizátorom a reklamným partnerom spoločnosťami GARRY Promotion s.r.o. a GARRY Production s.r.o., so sídlom Hlinky 34, 603 00 Brno na marketingové a reklamné účely, tj. najmä na ponúkanie obchodu a služieb. Spracovaním môže správca poveriť tretiu osobu. Člen dáva zadávateľovi a prevádzkovateľovi i správcovi a organizátorovi súhlas na prevádzkovanie vytvoreného informačného systému, a to na dobu neurčitú a na potrebu na vyššie uvedené účely. Člen má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva plynúce mu z citovaného zákona.

4.2. Prevádzkovateľ, organizátor

Organizátorom klubu je spoločnosť GARRY Promotion s.r.o., so sídlom Hlinky 34, 603 00  Brno. Prevádzkovateľom klubu je spoločnosť HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., so sídlom v Krásnom Údolí 151, 364 01 Toužim. O pripomienkach, námetoch a sťažnostiach členov klubu vznesených výhradne prostredníctvom organizátora rozhoduje s  konečnou platnosťou predstavenstvo spoločnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.. Prevádzkovateľ klubu si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch meniť a upravovať podmienky a pravidlá klubu i obsah katalógu klubu. V prípade, že budú darčeky z katalógu klubu vypredané, prevádzkovateľ a organizátor si vyhradzujú právo daný darček nahradiť iným rovnakého druhu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vernostný program zastaviť alebo zrušiť a to bez udania dôvodu.

Prevádzkovateľ ani organizátor a správca nie je zodpovedný za nedoručenie darčekov iným subjektom. Darčeky nie je možné vymeniť za finančný obnos a členovi klubu nevzniká na konkrétny darček právny nárok.

Nazbierané Groše nemajú povahu platobného prostriedku a slúžia iba na uplatňovanie členských práv a povinností, sú neprevoditeľné a nemôžu byť predmetom dedičského práva. Groše sú použiteľné členom klubu výhradne v rámci aktuálnych podmienok a pravidiel klubu.

Ďalšie informácie o klube sa dajú získať na internetovej adrese www.hollandiaclub.sk , alebo na telefónnom čísle CALL CENTRA 900 06 90 56 - pre hovory z ČR a pre hovory z SK na telefónnom čísle 0900105105.

4.3. Ukončenie programu klubu

Program klubu je pripravený ako dlhodobý projekt bez vopred plánovaného termínu ukončenia. Spoločnosť HOLLANDIA Karlovy Vary s.r.o. si vyhradzuje právo program HollandiaClub kedykoľvek ukončiť. Dátum ukončenia činnosti bude členom oznámený formou oznámenia na www.hollandiaclub.sk. Po tomto dátume nebude možné získať nové Groše a z doposiaľ nazbieraných Grošov bude možné čerpať klubové výhody vrátane objednávania katalógového tovaru ešte 30 dní po dátume vyhláseného ukončenia programu klubu. Akékoľvek členské výhody uplynutím stanovenej lehoty po ukončení programu klubu vrátane samotného členstva zanikajú. Všetky tu uvedené odkazy sú na český právny poriadok, ktorým sa činnosť klubu riadi.

5.1. Záver

Členské záležitosti,  zmeny v správe účtu, reklamácie účtu, objednávok a dodávok darčekov uplatňujú členovia klubu na e-mailovej adrese: clen@hollandiaclub.sk. Alebo na adrese HollandiaClub, P.O.Box 16, 922 03 Vrbové, Slovensko.

Prevádzkové záležitosti klubu, ako aj komunikácia s partnermi klubu, budú riešené výhradne písomne na adrese GARRY Promotion, s.r.o., P.O. BOX 17, 603 17 Brno, Česká republika, alebo e-mailom: produkcia@hollandiaclub.sk.

Akékoľvek obchodné a marketingové informácie o činnosti a prevádzke klubu, ponuky, inzercia, oznámenia atp. poskytuje organizátor klubu výlučne písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na e-maile: promotion@garry.cz.

Brno 1. 10. 2007

 

 

Česky     Slovensky
AKCIE